استارتاپ ها چگونه قیمت گذاری می شوند؟
در ابتدای شروع و راه اندازی یک استارتاپ، ارزش گذاری اولیه آن نزدیک صفر می باشد. اما به تدریج و با رشد و توسعه استارتاپ، سرمایه گذاران شروع به قیمت گذاری استارتاپ می کنند. تخمین ارزش و قیمت گذاری استارتاپ برای بنیانگذاران آن بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که استارتاپ ها در قبال سهمی که به سرمایه گذاران می دهند، پول دریافت میکنند، لذا این مبلغ رابطه مستقیمی با ارزش و قیمت گذاری استارتاپ دارد.
برای کسب اطلاعات در خصوص ایده یا شتابدهنده ها تنها کافیست وارد سایت پیدایش شوید.