معیارهای یک ایده خلاق عبارتند از:
• سادگی (simple)
 
• درایت و زیرکی (smart)
 
قابلیت ترسیم و ارائه crafted-well))
 
• آشنا و ملموس بودن (familiar)
 
• قابلیت استفاده در زمینه های مختلف (shareable)
 
• اصیل و جدید بودن (original)
 
• رسا و قوی بودن (resonant)
 
• قابلیت تغییر و انعطاف پذیری (flexible)
 
• چالش پذیری و ایجاد حس رقابت (challenging)